Lamm

Vill du köpa lammkött och göra ett djurschysstmedvetet val? Titta i tabellerna innan du bestämmer dig! Sök upp märkningen och ursprungslandet, som står på förpackningen och se hur reglerna svarar mot fem fokusområden som rör djurskyddet.

En märkning som fått ett grönt D uppfyller alla kriterierna i fokusområdet. En märkning som fått ett grått D uppfyller inte ett eller flera kriterier. Totalt finns 13 kriterier. Klicka på fokusområdet för att läsa guidens kriterier.


Märkning »
Fokus»
KRAV logo Svenskt Sigill logo EU-ekologiskt Från Sverige logo Nya Zeelands flagga Irlands flagga
UPPFYLLDA KRITERIER 10/13 10/13 10/13 9/13 1/13 0/13

Bedömningar

 • Avel & unga djur

  Avvänjningsålder

  För godkänt: Tacka och lamm får gå tillsammans minst åtta veckor.
  Tackor och lamm formar tidigt ett starkt band mellan sig. Men när fåren hålls för mjölkproduktion skiljs lammen från tackan tidigt, så att djurhållaren ska kunna mjölka tackan. Lammen från mjölkproduktionen föds upp för slakt och får då mjölkersättning i stället för att dia tackan. För tidig avvänjning av lamm kan leda till att de utvecklar onormala beteenden som att suga på andra lamm. Om lammen får gå med sina mammor kommer de successivt att ströva längre och längre ifrån dem. Efter ca 100 dagar, beroende på ras, minskar tackans mjölk och lammen är mer självständiga. Förutom att lammen får dia lär tackorna dem även att beta och vilka sorters gräs och örter som är ätbara. Vissa studier har visat att tackor fortfarande har social kontakt med sina lamm när lammen är över två år, lammen är dock inte längre beroende av tackorna då. Åtta veckor är ingen optimal tid för avvänjning, utan det bästa för både lamm och tacka är att själva kunna styra avvänjningen och att den sker successivt.

  Sverige: Det finns ingen regel om när lamm och tacka får skiljas åt.
  Svenskt sigill: Lammen avvänjs vid tidigast åtta veckors ålder.
  KRAV: Lammen ska dia i minst tre dygn.
  EU-ekologiskt: Lammen ska ges mjölk eller mjölkersättning i 45 dagar, men inga krav på att de ska gå tillsammans med tackan.
  Irland: Det finns ingen regel om när lamm och tacka får skiljas åt.
  Nya Zeeland: Det finns ingen regel om när lamm och tacka får skiljas åt.

 • Foder & berikning

  Bete och utevistelse

  För godkänt: Alla får ges tillgång till utevistelse året runt, samt bete under betesperioden.

  Får är idisslare och anpassade till att röra sig över stora ytor under dagarna. De föredrar att äta och flytta sig på betet under dagarna och ligger mer stilla på nätterna. Detta är ett sätt att undvika att bli upptäckta av rovdjur. Studier visar att fåren väljer att vara ute om de ges möjlighet till säkra och väderskyddade områden, i stället för att vara inomhus. I Sverige ska får hållas ute under en period av betessäsongen 1 maj-15 oktober. Hur länge varierar mellan två och fyra månader beroende på var i Sverige fåren hålls. Ett undantag är dock att djur som anmälts till slakt senast den 15 juni inte behöver hållas på bete. Detta innebär att lamm som fötts under höst och vinter inte behöver släppas ut på bete.

  Sverige: Krav på bete under betessäsongen.
  Svenskt sigill: Krav på bete under betessäsongen. Lamm som fötts under vintern ska hållas ute minst en månad.
  KRAV: Grundregeln är att djur ska ha tillgång till utevistelse året runt, men får kan hållas inomhus om särskilda krav på stallmiljön uppfylls. Lamm som fötts på vintern behöver inte släppas ut om förutsättningarna för stallet uppfylls.
  EU-ekologiskt: Djuren ska ha tillgång till utevistelse under hela året, företrädelsevis bete, närhelst väder och säsong och markbeskaffenhet möjliggör detta.
  Irland: Inga regler om hur och när djuren ska vara ute.
  Nya Zeeland: Inga regler om hur och när djuren ska vara ute.

  Fri tillgång till grovfoder

  För godkänt: Alla får har fri tillgång till grovfoder.

  Får är gräs- och örtätare och ägnar upp till åtta timmar om dagen åt att beta och nästan lika mycket tid åt att idissla. Den naturliga födan för får är gräs och örter och om djuren i stället får kraftfoder eller inte ges tillräckligt med grovfoder fungerar inte matsmältningen som den ska.

  Sverige: Inget krav på fri tillgång till grovfoder.
  Svenskt sigill: Fodergivan ska garantera en allsidig och välbalanserad näringstillförsel. Dock inget krav på fri tillgång till grovfoder. Lamm ska ha fri tillgång till grovfoder.
  KRAV: Djuren ska ha fri tillgång till grovfoder.
  EU-ekologiskt: Djuren ska alltid ha tillgång till bete om förhållandena tillåter eller alltid ha fri tillgång till grovfoder.
  Irland: Inget krav på fri tillgång till grovfoder.
  Nya Zeeland: Inget krav på fri tillgång till grovfoder.

 • Inhysning

  Helt golv

  För godkänt: Alla får har tillgång till en hel liggyta.

  Gödseldränerande golv (spaltgolv) har smala mellanrum som gör att gödsel kan pressas igenom när djuren trampar ner det. Golvet är till för att förbättra hygienen och gör att djurhållaren behöver mocka mindre. Att endast ha spaltgolv att ligga på är obekvämt för djuren och de djur som hålls på helspalt har sämre hälsa än de som har ett helt golv att ligga på. Studier har visat att djuren själva väljer bort att ligga på spalt om de har möjlighet.

  Sverige: Djurens liggyta får inte bestå av gödseldränerande golv.
  Svenskt sigill: Spaltgolv är inte tillåtet.
  KRAV: Hälften av minimiytan ska vara helt golv.
  EU-ekologiskt: Hälften av minimiytan ska vara helt golv. Svenskt EU-ekologiskt uppfyller kravet.
  Irland: Helt spaltgolv är tillåtet.
  Nya Zeeland: Helt spaltgolv tillåtet.

  Lösdrift och utrymme

  För godkänt: Fåren hålls lösgående och enligt minst samma utrymmeskrav som i det svenska regelverket.

  Får behöver gott om utrymme för att kunna röra på sig och ligga ner. Djur behöver utrymme, dels för att få sina naturliga rörelsebehov tillfredsställda, men även för att hålla sig friska. Även domesticerade får har behov av att ströva över stora ytor, söka föda och beta. När får hålls i små utrymmen ökar deras stressnivåer och de försöker hålla avstånd till de andra djuren. Därför ska får ha tillräckligt med utrymme så att alla djur kan ligga ner samtidigt.

  Sverige: 0,85-1,4 m2 beroende på vikt och dräktighet. 1,9 m2 för tacka med lamm.
  Svenskt sigill: Enligt svensk lagstiftning.
  KRAV: 1,5 m2 per djur, dräktig tacka 1,7 m2, samt 2,5 m2 per djur utomhus.
  EU-ekologiskt: 1,5 m2 per djur, dräktig tacka 1,7 m2, samt 2,5 m2 per djur utomhus.
  Irland: Inga måttkrav finns.
  Nya Zeeland: Inga måttkrav finns.

 • Hälsa & stympning

  Daglig tillsyn

  För godkänt: Fåren ses till minst en gång per dag. Sjuka och unga djur oftare.

  För att säkerställa att djuren mår bra ska de ses till regelbundet. I Sverige finns krav på daglig tillsyn av varje djur. Det innebär också att djurhållaren ska ge djuren vård om de är skadade eller sjuka, samt se till att de har foder och vatten och inte riskerar att skadas av till exempel rovdjur. I vissa andra länder finns inga sådana krav och djuren strövar fritt på stora ytor. Det kan verka idylliskt och det är visserligen bra att djuren får gå fritt och röra sig mycket. Men det förekommer att djur svälter ihjäl, blir sjuka och dör eller skadar sig och lider.

  Sverige: Tillsyn minst en gång per dag. Sjuka, skadade samt unga djur ska ses till oftare.
  Svenskt sigill: Tillsyn minst en gång per dag. Sjuka, skadade samt unga djur ska ses till oftare.
  KRAV: Tillsyn minst en gång per dag. Sjuka, skadade samt unga djur ska ses till oftare.
  EU-ekologiskt: Nationell lagstiftning gäller. Svenskt EU-ekologiskt uppfyller kravet
  Irland: Inga krav på daglig tillsyn.
  Nya Zeeland: Inga krav på daglig tillsyn.

  Kastrering

  För godkänt: Kastrering sker med bedövning och smärtstillande.

  I flera av de länder som Sverige importerar fårprodukter från kastreras baggarna genom att en gummiring fästs kring pungen. Ringen hindrar blodflödet och vävnaden i pungen dör. Kastrering görs även med olika typer av verktyg som tänger. Dessa ingrepp är smärtsamma. I Sverige ska kastrering göras av veterinär och under bedövning och får inte göras med gummiringar.

  Sverige: Krav på bedövning, men inte smärtstillande. Kastrering av bagglamm görs dock inte rutinmässigt i Sverige.
  Svenskt sigill: Lokalbedövning och smärtstillande ska användas.
  KRAV: Lokalbedövning och smärtstillande ska användas.
  EU-ekologiskt: Krav på bedövning men inte smärtstillande. Svenskt EU-ekologiskt uppfyller kravet
  Irland: Inga krav på smärtstillande eller bedövning om gummiring används på djur under åtta dagars ålder, eller annan kastrering om djuret är under tre månader.
  Nya Zeeland: Smärtstillande eller bedövning ska användas om djuret är äldre än sex månader eller om gummiband används.

  Stympning förbjuden

  För godkänt: Regelbunden svanskupering är förbjuden.

  Genom avelsarbete har människan selekterat fram olika sorters fårraser. På vissa fårraser är svansen lång och det kan det hända att flugor lägger ägg där avföring och urin fastnar i svansen. Därför kuperar man i vissa länder regelbundet svansarna. Det sker oftast genom att en gummiring sätts runt den, vilket leder till att vävnaden dör och svansen ramlar av. Kupering kan även göras med tänger, då svansen klipps av. Detta görs utan bedövning och smärtstillande. Ibland kan dock en svans behöva amputeras om djuret skadat sig.

  Sverige: Regelbunden svanskupering eller annan stympning är förbjuden.
  Svenskt sigill: Regelbunden svanskupering eller annan stympning är förbjuden.
  KRAV: Regelbunden svanskupering eller annan stympning är förbjuden.
  EU-ekologiskt: Svanskupering får utföras efter godkännande av kontrollmyndighet. Svenskt EU-ekologiskt uppfyller kravet.
  Irland: Regelbunden svanskupering med gummiring är tillåten på djur under åtta dagars ålder.
  Nya Zealand: Svanskupering med flera metoder är tillåten.

  Antibiotikaregler

  För godkänt: Antibiotika används efter veterinärförskrivning och inte i förebyggande syfte. Antibiotikabehandling på gruppnivå sker endast i undantagsfall.

  Antibiotika botar sjukdomar som orsakas av bakterier och är livsviktigt för både djur och människor. Antibiotikaresistens innebär att en bakterie blir resistent mot en viss antibiotika, vilket gör att det läkemedlet inte fungerar. Resistenta bakterier kan smitta mellan djur och människor. Det finns ett samband mellan ökad användning av antibiotika och ökad resistens. En intensiv djurhållning i en dålig miljö med många djur på liten yta leder till en högre antibiotikaanvändning. Det finns alltså ett mycket tydligt förhållande mellan en bra djurmiljö och låg användning av antibiotika. Sverige är tillsammans med Norge och Island de länder som använder minst antibiotika till djur i Europa, medan Spanien, Italien och Cypern använder mest. I stora delar av världen ges antibiotika förebyggande, för att ge högre tillväxt eller förhindra sjukdom, och i många länder ges antibiotika fortfarande på gruppnivå, det vill säga; om ett djur blir sjukt behandlas hela gruppen. Drygt 90 % av all antibiotika som ges till djur inom EU ges på gruppnivå, i Sverige är siffran 11 %.

  Sverige: Antibiotika ges sparsamt i Sverige och används inte förebyggande. Cirka 11 % av antibiotikan till djur ges på gruppnivå.
  Svenskt sigill: Enligt svensk lagstiftning.
  KRAV: Enligt svensk lagstiftning, men dessutom har KRAV mer långtgående krav på förebyggande hälsoarbete.
  Svenskt EU-ekologiskt: Antibiotika får inte ges rutinmässigt eller förebyggande. Generellt sett ges antibiotika sparsamt i ekologisk produktion.
  Irland: Antibiotika ska användas sparsamt och inte förebyggande. Dock är drygt 65% av antibiotikan som säljs till för behandling på gruppnivå.
  Nya Zeeland: Har en låg antibiotikaanvändning generellt, men tillåter viss tillväxtfrämjande antibiotika samt förebyggande och får därmed inte godkänt.

  Klövhälsa

  För godkänt: Klövarna inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

  Får har känsliga klövar och löper hög risk att få infektioner och hältor. Klövarna växer ständigt och behöver klippas regelbundet, särskilt om fåren går på ströbäddar eller mjuka gräsvallar och inte på marker där de sliter ner klövarna. Klövarna behöver även kontrolleras noggrant då det är vanligt med klövsjukdomar som till exempel klövröta, klövspaltexem och bölder. Flera av sjukdomarna är smittsamma. Om fåren haltar eller om man upptäcker sjukdomar eller skador på klövarna behöver en veterinär undersöka djuren.

  Sverige: Klövarna inspekteras regelbundet och verkas vid behov.
  Svenskt sigill: Klövarna inspekteras regelbundet och verkas vid behov.
  KRAV: Klövarna inspekteras regelbundet och verkas vid behov.
  EU-ekologiskt: Inga regler kring klövhälsa. Svenskt EU-ekologiskt uppfyller kravet
  Irland: Inga regler kring klövhälsa.
  Nya Zeeland: Inga regler kring klövhälsa.

 • Slakt & transport

  Transporttid

  För godkänt: Fåren transporteras max åtta timmar till slakteriet.

  Transport är en mycket stor stressfaktor för djur. Miljöfaktorer som kan påverka djuren negativt är värme, kyla, fukt, höga läten och att många djur hålls på en liten yta. Transporter bör ske så sällan och under så kort tid som möjligt. Åtta timmars transport är inte optimalt, utan en relativt lång transport, men allt över åtta timmar är helt oacceptabelt. En längre transport innebär en högre stress för djuren, eftersom de utsätts för exempelvis buller och skakningar under en längre period. Djuren berövas även sina naturliga ät- och liggtider. Får blir dessutom mer känsliga för sjukdomar på grund av den stress de utsätts för vid transport. I en del andra länder transporteras djuren under i flera dagar och i Europa transporteras får mellan länder och till Mellanöstern för att slaktas. Från 2023 kommer inga levande djur att exporteras från Nya Zeeland, men Australien exporterar ett stort antal djur på långa transporter

  Sverige: Djur till slakt får transporteras max åtta timmar. Vid enstaka undantag kan transporttiden förlängas efter vissa krav.
  Svenskt sigill: Djur till slakt får transporteras max åtta timmar. Vid enstaka undantag kan transporttiden förlängas efter vissa krav.
  KRAV: Djur till slakt får transporteras max åtta timmar.
  EU-ekologiskt: Det finns inga specifika krav på transporttid. Nationell lagstiftning gäller. Svenskt EU-ekologiskt uppfyller kravet.
  Irland: Djur till slakt får transporteras mer än åtta timmar.
  Nya Zeeland: Djur till slakt får transporteras mer än åtta timmar.

  Övernattning på slakteri

  För godkänt: Fåren övernattar inte på slakteriet.

  Slakterier är en främmande och stressande miljö för får. Det förekommer ofta höga ljud och stressande hantering. Eftersom får är flyktdjur och många gånger hålls extensivt, det vill säga på stora marker utan särskilt mycket mänsklig kontakt är miljön på ett slakteri mycket olämplig för dem och de ligger sällan ner och vilar på slakterier.

  Sverige: Övernattning på slakteri är tillåten.
  Svenskt sigill: Övernattning på slakteri är tillåten.
  KRAV: Högst 30 % av djuren får övernatta.
  EU-ekologiskt: Övernattning på slakteri är tillåten.
  Irland: Övernattning på slakteri är tillåten.
  Nya Zeeland: Övernattning på slakteri är tillåten.

  Bedövning innan slakt

  För godkänt: Fåren bedövas innan slakt.

  Djur som slaktas ska bedövas innan avlivning. Bedövning av får görs med bultpistol eller med eltång. Djuren förlorar då omedelbart medvetandet, vilket gör att de inte känner smärta eller ångest. Detta görs innan de avblodas, då de dör. Inom viss religiös slakt är bedövning inte tillåten och därför slaktas djuren utan att bedövas innan. Vid slakt utan bedövning skärs halsen av och det tar lång tid för djuret att förlora medvetandet, i vissa fall kan det ta flera minuter. Detta innebär att djuret upplever långdragen smärta och ångest. Det finns även risk att snittet inte blir korrekt utfört och att djuret därför är vid medvetande och upplever smärta under en längre tid.

  I vissa länder är det tillåtet att slakta utan bedövning på särskilda slakterier av religiösa skäl. Sådant kött behöver inte märkas, vilket innebär att du aldrig ska köpa kött från ett land där obedövad slakt är tillåten.

  Sverige: Alla djur ska bedövas innan slakt.
  Svenskt sigill: Alla djur ska bedövas innan slakt.
  KRAV: Alla djur ska bedövas innan slakt.
  EU-ekologiskt: Alla djur ska bedövas innan slakt.
  Irland: Grundkravet är bedövning men undantag för religiös slakt görs
  Nya Zeeland: Alla djur ska bedövas innan slakt.

Om får

Får är sociala djur. De trivs om de får vara med sin flock och beta stora delar av dagen.

Klicka här!

Var reklamkritisk

Förpackningens bilder kan ge intryck av att djuret haft en högre djurvälfärd än den haft. Fem råd finns här!

Klicka här!

Din egen guide

Undersök hur de varor du brukar köpa klarar djurskyddskriterierna. Fyll i och gör din egen guide!

Klicka här!