Handla djurskyddsmedvetet

Konsumentguiden Handla Djurschysst ges ut av Djurskyddet Sverige. Den vänder sig till alla som vill göra djurskyddsmedvetna val vid köp av livsmedel.

Majoriteten av Sveriges vuxna befolkning konsumerar produkter som kommer från djur. Flera undersökningar har visat att djurvälfärd är en viktig faktor när konsumenter ska välja kött, ägg eller mjölk.

Men det är inte så lätt att veta vad som skiljer den ena märkningens regelverk från den andra när det kommer till hur djuren haft det. Konsumentguiden Handla Djurschysst vill hjälpa alla att fatta djurskyddsmedvetna beslut och har därför undersökt hur märkningarnas regelverk lever upp till ett antal viktiga djurskyddskriterier. Guiden visar också vad som är viktigt för lantbrukens djur ur ett djurskyddsperspektiv, från uppväxtmiljön till slaktögonblicket.

Vad guiden kan berätta
Guiden bedömer om olika märkningars och ursprungsländers djurskyddsregelverk lever upp till viktiga djurskyddskriterier.

Märkningarna är bland andra KRAV, svenskt EU-ekologiskt, Svenskt Sigill och Från Sverige, samt Svensk Fågel. Ursprungsländerna är utöver Sverige de vanligaste importländerna för respektive djurslag och guiden bedömer varje lands djurskyddslagstiftnings miniminivå.

Vad guiden inte kan berätta
Konsumentguiden garanterar inte att just den produkt du har framför dig i butiken kommer från ett djur som har haft det såsom regelverket säger. Enskilda gårdar har inte kontrollerats av Handla Djurschysst. Det som kontrollerats är om regelverket lever upp till vad Djurskyddet Sverige anser vara ett acceptabelt djurskydd.

Enskilda djurhållare kan också i praktiken ha hållit sina djur på en nivå som är högre än vad märkningen visar.

Så guiden kan inte användas som ett facit på hur just de djur som produkterna du kanske överväger att köpa kommer ifrån har haft det. Att handla i betydelsen agera djurschysst kan innebära att helt avstå köp om du anser att det är för många osäkerhetsfaktorer för att du ska kunna avgöra om djuret hållits på ett för dig acceptabelt sätt. Ingen annan än du kan välja hur eller vad du ska handla. Konsumentguiden Handla Djurschysst hjälper dig att fatta ett medvetet beslut.

Din nytta av guiden
Vad har du som konsument för nytta av denna guide? Guiden resonerar kring vad de djur som hålls i lantbruket för att själva bli eller producera livsmedel behöver för att må bra. Den jämför sedan utifrån djurens behov om och hur dessa behov tillgodoses av de olika regelverken.

Genom att jämföra villkoren blir även skillnaderna mellan hur djur ska hållas enligt de olika regelverken tydliga. Känner du som konsument till vad lantbruksdjuren behöver och hur de olika märkningarna uppfyller dessa behov så har du en bra utgångspunkt för att göra mer djurskyddsmedvetna val.

Bli en djurskyddsmedveten konsument. Börja direkt! Låt guiden hjälpa dig!

Så är guiden uppbyggd
Om du funderar på att köpa en produkt som kommer från ett djur, börja med att leta upp märkningen på förpackningen. Klicka in dig på det djurslag produkten kommer ifrån. Sök upp märkningen i tabellen och se hur den uppfyller de djurskyddskrav guiden ställer.


Vi har valt ut fem fokusområden för varje djurslag: Unga djur & avel, Stallmiljö, Hälsa & stympning, Foder & berikning, Transport & slakt. Ett grönt D innebär att märkningen uppfyller ALLA kriterier inom detta område.

För att se vilka kriterier som en märkning fått godkänt/icke-godkänt i fäller du ut undernivån. Varje kriterium får antingen godkänt (grönt) eller underkänt (rött). En märkning som fått ett grönt D uppfyller alla kriterierna i fokusområdet. En märkning som fått ett grått D uppfyller inte ett eller flera kriterier. 

Givetvis är det stor skillnad mellan ett regelverk som har uppfyllt fyra av fem eller noll av fem kriterier, därför har vi samlat antalet uppfyllda kriterier totalt överst i varje tabell. Vi uppmanar också alla att fälla ut fliken för att se vilka kriterierna är.

Du som vill få veta varför vi anser att just dessa kriterier är viktiga för djuren och var kraven för godkänt går läser mer i Bedömningar.

Vill du veta ännu mer om djurens behov, märkningarnas regelverk och kontroller så finns mer information samlad i separata länkar på varje sida.

Så har bedömningarna tagits fram
Utifrån Djurskyddet Sveriges principprogram har guiden valt ut fem fokusområden. Dessa rör viktiga djurskyddsområden, från hur djuren haft det som ungar till vilka bedövningsmetoder som använts vid slakt. Alla fem fokusområden är avgörande för djurskyddet.

Kriterierna grundar sig förutom på Djurskyddet Sveriges principer om djurskydd även på den fackkunskap som några av landets främsta djurskyddsexperter delat med sig av under arbetets gång. Experterna ansvarar inte för de slutliga bedömningarna.

Guiden bedömer regelverken
Konsumentguiden Handla Djurschysst bedömer regelverkens djurskyddsnivå. Guiden är inte en egen certifiering. Den gör inte kontroller av efterlevnaden och uppmanar alla att läsa mer här Om regelverken hur och hur ofta efterlevnaden av respektive märknings regler kontrolleras av de olika märkningarna.

Kontrollsystemen har luckor. Vi är medvetna om det och det enda sättet att verkligen veta hur ett enskilt djur behandlats i alla skeden av sitt liv är att ha varit på plats och sett det själv. Samtidigt är lagar och regelverk bindande. Denna guide kan inte garantera att just det djur vars kött eller ägg du kanske överväger att köpa verkligen har haft det som regelverket säger. Men den kan garantera att om du läser i guiden om vilka behov lantbruksdjuren har så är du redo att själv bilda dig en uppfattning om de olika märkningarnas regler har gett djuren möjlighet att få behoven uppfyllda.

Valet att handla är ditt som konsument. Du har alltid möjlighet att helt avstå från köp. Dina val i vardagen är viktiga. Som konsument har du makt att påverka marknaden. Det konsumenter efterfrågar kommer att finnas i utbudet.

Den här guiden ska ge var och en som köper produkter från djur så mycket information om djurens behov och hur väl reglerna tar hänsyn till dessa behov för att kunna fatta ett medvetet beslut. Att börja med att kontrollera vilken nivå regelverken ligger på är en start för att fatta mer djurskyddsmedvetna beslut.

Bedömer endast miniminivån

Guiden utgår från regelverkens miniminivå. Enskilda producenter, leverantörer och dagligvaruhandelskedjor kan ha egna högre ställda krav i sina djuromsorgspolicys än vad som framgår av märkningen på förpackningen. Det gäller både märkningar som svenskt EU-ekologiskt, Från Sverige och varor med annat ursprungsland än Sverige. Eftersom guiden inte kan gå igenom varje enskilt varumärke eller leverantör, så grundas bedömningen på miniminivån i regelverkens villkor.

Låt oss ta ett exempel: Ett viktigt kriterium för slaktkycklingar är att inget djur transporteras mer än 8 timmar. Inget regelverk har fått godkänt gällande det kriteriet. Det innebär inte att alla slaktkycklingar transporteras mer än åtta timmar, många transporteras kortare. Men då alla regelverk tillåter att de transporteras upp till 12 timmar så får inte något regelverk godkänt, oavsett hur kort tid en enskild kyckling transporterats.

Guiden uppmanar alla konsumenter att själv ställa frågor till butikerna om hur deras egna särskilda krav för djuromsorg ser ut när det kommer till produkter från djur.

För att uppmuntra till denna dialog har vi har tagit fram ett frågeformulär, ett för varje djurslag, med djurskyddsfrågor att ställa till djurhållare, leverantörer och butiker. Vi har också tagit fram en mall som utgår ifrån den här guiden där du som vill kan fylla i hur de varumärken du brukar köpa klarar djurskyddskraven. Mallen finns på respektive djurslagssida. Ladda gärna ner och fortsätt arbeta för att bli en ännu mer djurskyddsmedveten konsument.

Vi hoppas att bedömningarna också kan vara en hjälp för såväl näringen som dagligvaruhandeln. Djurskydd är ett mervärde. Se guiden som en gratis orientering i vad som kan bli bättre.

Sist, Världshälsoorganisationen WHO har slagit fast att köttkonsumtionen måste minska. Världsnaturfonden, WWF, har myntat begreppet att köpa mindre men bättre kött.

Om fler köper färre produkter som kommer från djur och om det när det väl görs, sker utifrån ett medvetet övervägande utifrån hur djuren behandlats så kan en kraftfull insats för människors hälsa och framför allt djurens bästa ske. Vi hoppas att guiden kan bidra till det.

Materialet i denna guide är finansierat med stöd från Konsumentverket, som inte tar ställning till materialets innehåll.